Privatlivspolitik

 

Download en kopi

 

Vi værner selvfølgelig om dit privatliv.

 

Derfor beder vi kun om oplysninger, når det giver mening i forhold til vores kommunikation med dig, eller hvis vi på andre måder skal hjælpe dig.

 

Vi bruger en lang række forskellige teknologier til at tilpasse vores kommunikation og markedsføring. Derfor kan du opleve, at du støder på kommunikation og markedsføring på forskellige digitale platforme (fx sociale medier), der er tilpasset ud fra anonymiserede data som interesser, køn, bopæl, demografi og andet. Men vi køber ikke personlige oplysninger, og vi har ikke adgang til konkrete personinformationer for at målrette denne kommunikation.

 

I vores privatlivspolitik kan du blandt andet læse, hvornår vi indsamler oplysninger om dig, hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi bruger dem til og hvilke rettigheder du har.

 

Vi er ansvarlige for dine persondata

Denne hjemmeside ejes og drives af Rasmus Friis A/S (”RFAS”), CVR-nr. 21 51 86 89, Rentemestervej 14, 2400 København NV.

 

RFAS er ansvarlig for al data, der indsamles og behandles via hjemmesiden og via de tjenester, vi tilbyder.

 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til persondata@tetris.as.

 

1. Hvornår indsamler vi oplysninger? Hvilke oplysninger indsamler vi? Og hvorfor gør vi det?

Når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler, behandler vi disse oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.
 • Vi behandler dine personoplysninger for at kunne kommunikere med dig om den ønskede henvendelse.
 • Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6.1(f).

 

Når du søger en stilling hos os, behandler vi disse oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.
 • Din ansøgning, eksamen, uddannelsesmæssig baggrund, CV og andre forhold, du oplyser os af relevans for vores behandling af din ansøgning.
 • Dit CPR-nr.
 • I særlige tilfælde behandler vi oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller følsomme personoplysninger såsom politisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller lign.
 • Søger du job hos os, behandler vi dine personoplysninger for at foretage en vurdering inden indgåelsen af en eventuel ansættelseskontrakt.
 • Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6.1(f), 9.2(a), og hvor vi indhenter referencer, indsamler vi dit samtykke på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6.1(a).

 

Når du deltager i et af vores arrangementer, behandler vi disse oplysninger om dig:

 • Til arrangementer som åbent hus, rejsegilde eller andre events bliver der taget billeder.
 • Billederne bliver brugt til markedsføring på de sociale medier som Instagram og LinkedIn og på vores hjemmeside.
 • Hvor det er nødvendigt, indhenter vi dit samtykke.

 

Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningen artikel 6.1(a) og 6.1(f).

 

2. Hvad indsamler vi fra andre kilder?

Vi modtager information om dig fra sociale medier som fx LinkedIn og Instagram, herunder når du interagerer med os på de sociale medier, og hvilket indhold du tilgår på sociale medier. De oplysninger, vi modtager, er almindelige personoplysninger som navn og interesser. Oplysningerne, vi modtager, styres af persondatapolitikken på det relevante sociale medie, og vi opfordrer dig derfor til at læse den.

 

3. Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, du har givet samtykke hertil, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor.

 

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, som hjælper RFAS med driften af virksomheden (databehandlere). I givet fald vil der være indgået en skriftlig aftale (databehandleraftale) om deres behandling af dine personoplysninger.

 

Som eksempel på databehandlere kan nævnes vores eksterne IT-konsulenter, cloudservices og andre elektroniske platforme, herunder:

 • NTD ApS, som leverer vores IT-løsninger.
 • Microsoft ved brugen af deres Office 365-pakke.
 • Marketing Manager og SGS Media ApS, som administrerer vores hjemmeside.
 • Sociale medier såsom LinkedIn og Instagram.

 

Uanset hvor dine personlige oplysninger bruges af os eller af vores leverandører, der udfører tjenester på vores eller dine vegne, træffer vi passende foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

 

RFAS anvender databehandlere, herunder Microsoft, LinkedIn og Instagram, hvor vi ikke har adgang til at ændre databehandlernes standardvilkår omkring opbevaring og behandling af personoplysninger.

 

På samme måde kan vores databehandlere anvende underdatabehandlere, herunder Microsoft, hvor vores databehandlere ikke har adgang til at ændre underdatabehandlernes standardvilkår omkring opbevaring og behandling af personoplysninger.

 

Videregivelsen af almindelige personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6.1(a), 6.1(c) eller 6.1(f).

 

4. Overførsel til modtagere i tredjelande

I udgangspunktet overfører vi kun data indenfor EU. Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne selskaber uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager personoplysninger.

 

Ved RFAS’ eller vores databehandleres brug af Microsoft bliver personoplysninger overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Microsoft forestår af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i Persondataforordningens artikel 46. Derudover er Microsoft certificeret til EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield Framework og forpligtelserne i henhold hertil. Der henvises i det hele til Microsofts vilkår for online-tjenester, her.

 

5. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi indsamlede oplysningerne til, eller så længe som det er krævet, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser overfor dig eller tilsvarende sikre vores rettigheder.

 

Når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler:

 • Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har en legitim begrundelse til at opbevare dine oplysninger, hvilket er en konkret vurdering fra henvendelse til henvendelse.
 • Vi vil som udgangspunkt slette dine oplysninger senest 3 år efter sidste kontakt til dig i forhold til den konkrete henvendelse afhængig af henvendelsens indhold.

 

Når du søger en stilling hos os:

 • Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter endeligt afslag på den konkrete jobansøgning.

 

Når du deltager i et af vores arrangementer:

 • Vi sletter som udgangspunkt ikke situationsbilleder taget til et af vores arrangementer.
 • Hvis du har givet samtykke til brugen af billeder, sletter vi billedet, når du tilbagekalder dit samtykke.

 

6. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

For at undgå datatab tager vi løbende back-up af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, underretter vi dig hurtigst muligt om sikkerhedsbruddet.

 

7. Hvilke rettigheder har du overfor os?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på persondata@tetris.as. Gør du brug af en af dine rettigheder, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald handlingen så hurtigt som muligt.

 

Når du kontakter os, skal du oplyse, hvem du er, og hvad du ønsker. Vi kan bede om at du dokumenterer din identitet, hvis det ikke fremgår tydeligt i din første henvendelse.

 

Dine rettigheder er:

 • Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • En ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Det kan du gøre enten ved at bruge de frameldingsfunktioner, som er fremhævet i den seneste kommunikation modtaget fra os, eller ved at du kontakter os på persondata@tetris.as. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

8. Ændringer i persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål.

 

Vi meddeler dig via e-mail hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

 

Du finder den gældende privatlivspolitik på www.rasmusfriis.dk